Drugi przetarg na dzierżawę budynku handlowo - usługowego

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat budynku handlowo - usługowego o powierzchni 115 m2 wraz z gruntami o powierzchni 110 m2 oraz 126 m2

 

stanowiących własność Gminy Chęciny, położonych na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 22 i 23 znajdujących się w obrębie geodezyjnym Starochęciny obr. 14, u podnóża Wzgórza Zamkowego.

 

Nieruchomość oznaczona numerami działek 22 o powierzchni ogólnej 0,3500 ha i 23 o powierzchni ogólnej 0,2600 ha, położona w Starochęcinach, na której znajdują się przeznaczone do dzierżawy obiekty posiada urządzoną księgę wieczystą KI1L/00010603/7 i nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie. Przedmiotowe działki położone są na terenie przedpola historycznego układu urbanistyczno-krajobrazowego i objęte są wpisem w rejestrze zabytków.


Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 36 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT za 1 rok.

Przetarg na dzierżawę przedmiotowego obiektu oraz gruntów odbędzie się w dniu 08.01.2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach przy ulicy Armii Krajowej 18A w Chęcinach, pokój nr 21.


Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 200,00 zł do dnia 05.01.2016 roku, na konto depozytowe jednostki Zamek Królewski w Chęcinach Nr 49 8493 0004 0050 0800 0114 0006 BS Kielce O/Chęciny.
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać, że wadium dotyczy przetargu na dzierżawę budynku posadowionego na działkach 22 i 23 w Starochęcinach.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.checiny.pl, na stronie internetowej Zamku Królewskiego w Chęcinach www.zamek.checiny.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Zamku Królewskiego w Chęcinach i w okolicznych miejscowościach.


Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela jednostka organizacyjna Gminy Chęciny-Zamek Królewski w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A w Chęcinach, pokój nr 21, tel. 41/ 308 00 48.
Pierwszy przetarg odbył się 30.10.2015 r. o godz. 10.00 w biurze Zamku Królewskiego w Chęcinach.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

Cała treść przetargu dostępna na BIP --> Drugi przetarg na dzierżawę budynku handlowo - usługowego

ZNAJDZIESZ NAS

ZAPRASZAMY DO:

 

LOGO CIT PNG 

REKOMENDACJE

zamek

MPR BANER 690x381 px

chkt zamek